The successful conference interpreter’s checklist  

Management is key to a successful career as a conference interpreter. Here's a checklist to keep you organised.

 


─── Getting work

Getting work

──       Keep track of all job offers and their status;

──       Maintain a database of people who have offered you work and when; 

──       Keep regular recruiters informed of your availability;

──       Maintain a judicious, professional social media presence; 

──       Obtain business cards (learn when to use them and when not);

──       Keep your CV up to date.

Travel readiness

──      Valid ID card and/or passport and work permit

──      Mobile phone, laptop and email 

──      Chargers and adapters

──      International vaccination booklet (for long-distance assignments at short notice)

──      Health, travel and other insurance coverage

──      A good travel agent to turn to for travel arrangements when DIY fails.

─── Paperwork

Paperwork

──      Terminology management system

──      Filing system for contracts, tax returns, social security payments and AIIC dues and other professional subscriptions

──      Filing system for articles, documentation and other job-related paperwork 

──      Keep confidentiality in mind. Can you use the cloud?

Make the most of your free time

──      Learn to take time off and rest when you can;

──      Keep abreast of current events;

──      Surf the Internet and subscribe to publications of interest, read them and make notes;

──      Hone your language skills, including your mother tongue;

──      Improve your knowledge in specific fields.

Aide-mémoire pour réussir sa carrière d’interprète de conférence  

Une bonne organisation est la clé de la réussite de votre carrière d’interprète de conférence. Voici un aide-mémoire pour vous faciliter la tâche.

 


Améliorer ses chances d’obtenir du travail

──       Notez systématiquement toutes les offres qui vous sont faites en distinguant les options des offres fermes ;

──       Constituez un fichier vous permettant de savoir qui vous a proposé du travail, et quand ;

──       Communiquez vos disponibilités à ceux qui vous proposent régulièrement du travail ;

──       Soyez présent sur les réseaux sociaux à vocation professionnelle, en faisant preuve de discernement ;

──       Faites imprimer des cartes de visite et utilisez-les à bon escient (sachez notamment quand vous abstenir) ;

──       Votre CV doit toujours être à jour.

Les indispensables pour partir en mission au pied levé :

──      Carte d’identité et/ou passeport en cours de validité ainsi que permis de travail ;

──      Téléphone portable, ordinateur portable et boîte de messagerie électronique ;

──      Chargeurs et adaptateurs ;

──      Carnet de vaccination international (en cas de mission sur un autre continent proposée à très brève échéance) ;

──      Couverture d’assurance maladie, voyage et autres ;

──      Une bonne agence de voyages capable d’organiser vos déplacements quand vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même.

Suivi administratif et gestion de documents

──      Système de gestion des glossaires ;

──      Système de classement des contrats, des déclarations d’impôts, des cotisations de sécurité sociale, des cotisations AIIC et autres ;

──      Système de classement pour les articles, documents et autres papiers concernant le travail ;

──      Certains documents sont confidentiels. Est-il judicieux de les stocker sur le cloud ?

Tirer pleinement parti de son temps libre

──      Imposez-vous des coupures et reposez-vous quand vous en avez l’occasion ;

──      Tenez-vous informé de l’actualité ;

──      Parcourez Internet, abonnez-vous à des publications pertinentes, lisez-les et prenez des notes ;

──      Perfectionnez vos langues, y compris votre langue maternelle ;

──      Approfondissez vos connaissances dans des domaines spécifiques.

En savoir plus : ressources de VEGA

Başarılı bir konferans çevirmeninin yapılacaklar listesi  

İŞİNİ YÖNETME BECERİSİ; BİR KONFERANS ÇEVİRMENİNİN BAŞARISI İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİPTİR. BU YAPILACAKLAR LİSTESİYLE İŞLERİNİZİ DÜZENE SOKABİLİRSİNİZ.

 


─── İş almak

İŞ ALMAK

──       Bütün iş tekliflerini ve kesinlik durumlarını takip edin;

──       Size iş teklif edenlerin ve işlerin tarihlerinin kaydını tutun;

──       Düzenli müşterilerinize müsait olduğunuz zamanları bildirin;

──       Sosyal medyada makul ve profesyonel olun;

──       Kartvizit yaptırın (ne zaman verilir, ne zaman verilmez, öğrenin);

──       Özgeçmişinizi gerektikçe güncelleyin.

Seyahate hazırlıklı olmak

──      Geçerli kimlik ve/veya pasaport ve çalışma izni

──      Cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve e-posta hesabı

──      Şarj aletleri ve adaptörler

──      Uluslararası geçerliliği olan bir aşı defteri (uzak yerlerde son anda çıkabilecek işler için)

──      Sağlık, seyahat ve diğer sigortalarınızın kapsamı

──      Kendiniz yapamadığınızda seyahat düzenlemeleriniz için destek isteyebileceğiniz iyi bir acente.

─── Evrak işleri

EVRAK İŞLERİ

──      Terminoloji yönetim sistemi

──      İş sözleşmeleriniz, vergi iadeleriniz, sosyal güvenlik ödemeleriniz ve AIIC vb. meslek örgütü üyelik aidatlarınız için bir dosyalama sistemi

──      Makaleler, belgeler ve işle ilgili diğer evraklar için bir dosyalama sistemi

──      Gizlilik konusunu unutmayın. Depolama için bulutu kullanmanızın sakıncası var mı?

BOŞ ZAMANLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK

──      Müsait olduğunuzda işten zaman ayırıp dinlenmeyi öğrenin;

──      Güncel olayları takip edin;

──      İnternette dolaşın ve ilgilendiğiniz yayınlara abone olun, onları okuyun, notlar alın;

──      Anadiliniz dahil, dil becerilerinizi geliştirin;

──      Belli alanlarda bilginizi artırın.

Daha fazlası için VEGA Kaynakları

Jak odnieść sukces jako tłumacz konferencyjny? Checklista  

Zarządzanie to klucz do udanej kariery tłumacza konferencyjnego. Poniższa lista kontrolna pomoże ci się zorganizować.

 


Jak zdobywać zlecenia?

──       Śledź wszystkie oferty pracy i ich status.

──       Prowadź bazę danych osób, które zlecały ci tłumaczenia, wraz z datami.

──       Informuj o swojej dostępności rekruterów zlecających ci regularnie tłumaczenia.

──       Bądź obecny w mediach społecznościowych, ale w sposób rozsądny i profesjonalny.

──       Przygotuj wizytówki (naucz się, kiedy i jak ich używać).

──       Pamiętaj o aktualizowaniu swojego CV.

Przygotuj się do podróży

──      Ważny dowód osobisty lub paszport oraz pozwolenie na pracę

──      Telefon komórkowy, laptop oraz dostęp do maila

──      Ładowarki oraz przejściówki do gniazdek elektrycznych

──      Międzynarodowa książeczka szczepień (potrzebna przy krótkoterminowych zleceniach w odległych regionach)

──      Ubezpieczenie zdrowotne, podróżne, ew. inne

──      Dobre biuro podróży, które udzieli wsparcia w organizacji podróży, jeśli będziesz potrzebować pomocy z rezerwacją.

Zarządzaj dokumentami, czyli robota papierkowa

──      System zarządzania terminologią

──      System przechowywania umów, deklaracji podatkowych, potwierdzeń opłacenia składek ubezpieczenia społecznego oraz składki członkowskiej AIIC itp.

──      System przechowywania artykułów, dokumentów oraz innych papierów związanych z pracą

──      Pamiętaj o poufności. Czy możesz przechowywać dane w chmurze?

Wykorzystaj jak najlepiej czas wolny

──      Naucz się planować czas wolny i odpoczywaj, gdy to tylko możliwe.

──      Bądź na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami.

──      Surfuj po Internecie i subskrybuj interesujące cię publikacje, rób notatki w trakcie czytania.

──      Doskonal swoje umiejętności językowe, w tym język ojczysty.

──      Poszerzaj swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

Checklist para uma carreira de sucesso na interpretação  

Saber gerir seu trabalho de intérprete de conferência é fundamental para se ter uma carreira de sucesso. A lista abaixo poderá ajuda-lo a se organizar.

 


Gerencie suas ofertas de trabalho

──       Mantenha um registro de todas as reservas/ofertas de trabalho e em que situação estão;

──       Mantenha um banco de dados das pessoas que te ofereceram trabalho e quando;

──       Mantenha seus recrutadores regulares informados sobre sua disponibilidade;

──       Mantenha uma presença criteriosa e profissional nas redes sociais;

──       Faça cartões de visita (saiba quando usá-los ou não);

──       Mantenha seu CV atualizado.

Esteja preparado para viajar

──      Documento de identidade válido e/ou passaporte e autorização de trabalho

──      Celular, laptop e e-mail

──      Carregadores e adaptadores

──      Certificado de vacinação internacional (para eventos no exterior de última hora)

──      Seguro de saúde, viagem ou outros

──      Um bom agente de viagens caso não dê para fazer tudo sozinho.

Organize sua documentação

──      Sistema de gerenciamento de terminologia

──      Organização de arquivos para contratos, declaração de imposto de renda, contribuições de previdência social, anuidades pagas à AIIC e outras afiliações profissionais

──      Organização de arquivos para artigos, documentação e outras informações relacionadas a eventos de trabalho

──      Tenha em mente a confidencialidade. É possível manter informações na nuvem?

Aproveite seu tempo livre o máximo que puder

──      Aprenda a tirar folgas e descansar quando possível;

──      Mantenha-se informado sobre as atualidades;

──      Navegue pela internet e assine publicações de interesse, leia-as e faça anotações;

──      Afie suas habilidades linguísticas, inclusive no seu idioma materno;

──      Aprimore seu conhecimento em áreas específicas.

La checklist dell’interprete di conferenza affermato  

Una buona gestione è la chiave per una carriera di successo come interprete di conferenza. Informazioni e procedure per organizzare il tuo lavoro.

 


─── Ingaggi

Ingaggi

──       Tieni traccia di tutte le offerte di lavoro e del loro stato

──       Crea un database di persone che ti hanno offerto lavoro e quando

──       Tieni informati i clienti regolari sulle tue disponibilità

──       Cura una presenza responsabile e professionale sui social media

──       Fatti stampare dei biglietti da visita (sappi distinguere quando usarli e quando non è opportuno)

──       Mantieni aggiornato il tuo CV

Pronti a partire

──      Carta d'identità e/o passaporto e permesso di lavoro validi

──      Telefono cellulare, laptop e e-mail

──      Caricabatterie e adattatori

──      Libretto di vaccinazione internazionale (per incarichi in paesi lontani con breve preavviso)

──      Copertura assicurativa sanitaria, di viaggio e di altro tipo

──      Un buon agente di viaggio a cui rivolgersi per l'organizzazione del viaggio quando il fai-da-te fallisce.

Lavoro amministrativo

──      Sistema di gestione della terminologia

──      Sistema di archiviazione per contratti, dichiarazioni fiscali, pagamenti previdenziali, quote AIIC e abbonamenti professionali

──      Sistema di archiviazione per articoli, documentazione e altri documenti relativi al tuo lavoro

──      Tieni sempre presente la riservatezza. Sai usare il cloud?

Utilizza al meglio il tempo libero

──      Impara a prenderti del tempo libero e a riposare quando puoi

──      Tieniti aggiornato sull’attualità

──      Naviga in Internet e abbonati alle pubblicazioni interessanti per te, leggile e prendi appunti

──      Affina le tue abilità linguistiche, inclusa la tua lingua madre

──      Migliora le tue conoscenze in settori specifici

Τι προσέχει ένας σωστός διερμηνέας συνεδρίων  

Βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης σταδιοδρομίας είναι η σωστή διαχείριση. Σας παρουσιάζουμε μια σειρά στοιχείων που θα σας βοηθήσουν να είστε πάντοτε οργανωμένοι.

 


Προτάσεις εργασίας

──       Καταγράψτε όλες τις προτάσεις εργασίας και το στάδιο που βρίσκονται/p>

──       Καταχωρίστε σε μία βάση δεδομένων όλους όσοι σας έχουν προσφέρει εργασία και πότε

──       Ενημερώνετε για τη διαθεσιμότητά σας τους τακτικούς σας εργοδότες

──       Διατηρήστε συνετή, επαγγελματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

──       Τυπώστε επαγγελματικές κάρτες (μάθετε πότε να τις χρησιμοποιείτε και πότε όχι)

──       Επικαιροποιήστε το βιογραφικό σας σημείωμα

Ετοιμότητα για ταξίδι

──      Δελτίο ταυτότητας και/ή διαβατήριο σε ισχύ και άδεια εργασίας

──      Κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

──      Φορτιστές και αντάπτορες

──      Διεθνές Βιβλιάριο Εμβολιασμών (για μακρινές αποστολές με αναχώρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα)

──      Ασφάλιση υγείας, ταξιδιωτική και λοιπά είδη ασφάλισης

──      Ένα καλό πρακτορείο ταξιδίων για να στραφεί κανείς όταν αποτυγχάνει το DIY.

Διαχείριση εγγράφων

──      Σύστημα διαχείρισης της ορολογίας

──      Σύστημα αρχειοθέτησης για συμβόλαια, φορολογικές δηλώσεις, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για τη συνδρομή στην AIIC και για λοιπές επαγγελματικές συνδρομές

──      Σύστημα αρχειοθέτησης για άρθρα, τεκμηρίωση και λοιπά χρήσιμα για τη δουλειά έγγραφα

──      Μην ξεχνάτε την εμπιστευτικότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπολογιστικό νέφος;

Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

──      Φροντίστε να κάνετε παύσεις από την εργασία και να ξεκουράζεστε όποτε μπορείτε

──      Φροντίστε για τη διαρκή σας ενημέρωση

──      Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, εγγραφείτε συνδρομητής ώστε να λαμβάνετε δημοσιεύματα που σας ενδιαφέρουν, διαβάστε τα και κρατήστε σημειώσεις

──      Ακονίστε τις γλωσσικές σας δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής σας γλώσσας

──      Βελτιώστε τις γνώσεις σας σε συγκεκριμένους τομείς

Lista de cotejo del intérprete de conferencias exitoso  

LA GESTIÓN ES CLAVE PARA UNA CARRERA EXITOSA COMO INTERPRETE DE CONFERENCIAS. ESTA ES LA LISTA DE COTEJO QUE TE MANTENDRA ORGANIZADO.

 


Conseguir trabajo

──       Registra todas las ofertas de trabajo junto con sus estados;/p>

──       Elabora una base de datos de las personas y las fechas en que te ofrecieron trabajo;

──       Informa sobre su disponibilidad a quienes te contratan con regularidad;

──       Mantén un perfil prudente y profesional en las redes sociales;

──       Consigue tarjetas de presentación (ten en cuenta cuándo usarlas y cuándo no);

──       Actualiza tu CV.

Disposición para viajes

──      Documento de identidad y/o pasaporte y visa de trabajo válido

──      Teléfono celular, laptop y correo electrónico

──      Cargadores y adaptadores

──      Cartilla de vacunación internacional (para misiones en lugares remotos anunciados con poca anticipación)

──      Seguros de salud, viajes y otros

──      Un buen agente de viajes al cual acudir para los preparativos de viaje en caso la gestión individual falle.

─── Documentación

Documentación

──      Sistema de gestión de terminología

──      Sistema de archivos para contratos, declaraciones de impuestos, pagos de seguro social, pagos de cuotas a la AIIC, y otras contribuciones profesionales.

──      Sistema de archivo para artículos, documentación y otros documentos relacionados con el trabajo.

──      Ten en cuenta la confidencialidad. ¿Sabe usar la nube?

Aprovecha al máximo tu tiempo libre

──      Aprende a aprovechar el tiempo libre y descansa cuando puedas;

──      Mantente al tanto de los acontecimientos actuales;

──      Navega por internet y suscríbete a publicaciones de interés, léelas y toma notas;

──      Perfecciona tus habilidades lingüísticas, incluyendo tu lengua materna;

──      Mejora tus habilidades en materias específicas.

成功会议口译员的检查清单  

良好的自我管理是口译员事业成功的关键。不妨对照以下清单做一次梳理。

 


─── 工作机会

工作机会

──       记录所有的工作邀约和状态

──       记下曾为您提供过工作机会的人士,并注明时间

──       定期与招募经理更新您的档期

──       善用社交媒体,展示专业形象

──       准备商务名片(区分应该和不应该使用名片的场合)

──       定期更新个人履历

─── 出行准备

出行准备

──      有效身份证、护照及工作签证

──     手机、笔记本电脑和电子邮箱

──      充电器及转换插头

──      国际疫苗接种册(便于在短时间内接受海外任务)

──      健康、旅行及其他方面的保险

──      如行程过于复杂,可可靠的旅行社协助规划出行

─── 文书档案

文书档案

──      专业术语表系统

──      合同、税务、社保、AIIC会员费和其它会费归档

──      文章、文件及其他与工作有关的文书归档

──      保密原则须时刻遵守,能否使用云盘服务?

善用空余时间

──      学会抽空休息

──      了解时事

──      上网订阅感兴趣的出版物,边读边做笔记

──      不断提高语言能力,包括自己的母语

──      持续加深对特定领域的理解

更多有关 VEGA的精彩内容

Checkliste für erfolgreiche Konferenzdolmetscher:innen  

Ein gutes Management ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Karriere als Konferenzdolmetscher:in. Hier finden Sie eine Checkliste, mit der Sie alles im Griff behalten.

 


Wie komme ich an Aufträge

──       Notieren Sie alle Arbeitsangebote und deren Status,

──       Erstellen Sie eine Datei Ihrer Auftraggeber:innen und vermerken Sie auch das Datum der eingegangenen Angebote;

──       Informieren Sie regelmäßige Auftraggeber:innen über Ihre Verfügbarkeit;

──       Pflegen Sie einen professionellen Auftritt in den sozialen Netzwerken;

──       Bestellen Sie Visitenkarten (und lernen Sie, wann Sie diese verteilen sollten und wann nicht);

──       Halten Sie Ihren Lebenslauf auf dem neusten Stand.

Bereit für die nächste Reise

──      Gültiger Pass bzw. Personalausweis und Arbeitserlaubnis;

──      Mobiltelefon, Laptop, E-Mail;

──      Ladegeräte und Adapter;

──      Internationaler Impfpass (für kurzfristige Einsätze in fernen Ländern);

──      Kranken-, Reiseversicherung und andere Versicherungen;

──      Ein gutes Reisebüro, das einspringt, falls Sie Ihre Buchungen einmal nicht selbst vornehmen können.

─── Papierkram

Papierkram

──      Terminologiedatenbanken;

──      Ablagesystem für Verträge, Einkommenssteuer, Krankenversicherung, Zahlung des AIIC Beitrags und weitere berufliche Dinge;

──      Ablagesystem für Zeitungsartikel, Unterlagen, Hintergrundmaterial, etc.;

──      Denken Sie an den Aspekt der Vertraulichkeit. Können Sie die Cloud verwenden?

Nutzen Sie Ihre Freizeit so gut Sie nur können

──      Nehmen Sie sich auch mal frei und ruhen Sie sich aus;

──      Halten Sie sich auf dem Laufenden;

──      Surfen Sie im Internet, abonnieren Sie interessante Publikationen und schreiben Sie sich relevante Informationen und Vokabeln heraus;

──      Perfektionieren Sie Ihre Sprachkenntnisse – auch in Ihrer Muttersprache;

──      Bilden Sie sich auf dem einen oder anderen Fachgebiet weiter.